Historie

 

Geworteld in landbouwgrond

De oorsprong van het landbouwbedrijf Gebr. Van Liere ligt in Zeeland. De akker bebouwen, dat zit ons in het bloed. Van vader op zoon is de liefde voor de bodem, gewassen en mechanisatie doorgegeven. Vanaf de start waren we vooruitstrevend. Deze innovatiedrang zorgde voor de nodige ambities. Maar nuchter zijn we altijd gebleven.

 

1970: start in Flevoland

Een belangrijke stap in de hang naar vernieuwing wordt al in 1970 gezet. Het jaar dat het gezin Van Liere vertrekt naar Oostelijk Flevoland om daar het landbouwbedrijf van 40 ha voort te zetten. Vader van de nu ‘gebr. Van Liere’ spreekt over de Flevopolder als zijnde ‘het beloofde land’. De vruchtbaarheid van de Flevolandse zeekleigronden is geweldig. De voorzieningen zijn eigentijds en de mogelijkheden voor akkerbouw enorm. Ook de waterhuishouding en de verkaveling zijn perfect. Het is goed boeren op de polderakkers. De opbrengsten zijn doorgaans de hoogste in Nederland. Het akkerbouwbedrijf streeft naar uitbreiding van landbouwgrond. In 1986 starten we met het kopen en huren van cultuurgrond. Inmiddels is ons akkerbouwbedrijf uitgegroeid tot 350 ha.

 

Groei en verbreding

Gebr. Van Liere houden hun doelen voor ogen. In 1995 nemen de broers Piet en Jacco van Liere het akkerbouwbedrijf over van vader. Het is een moment van kijken naar de toekomst en het bepalen van realistische verwachtingen. Om meer met de eigen producten te doen en verder te kijken in de wereld, besluiten we in 1995 het landbouwbedrijf uit te breiden met een koel-, opslag-, sorteer- en verpakkingsbedrijf voor uien. Ondertussen wordt voedselveiligheid een steeds belangrijker thema. De consument en de verwerkende industrie vragen om bewijsvoering van kwaliteitszorg. Al snel wordt het landbouwbedrijf Global Gap gecertificeerd.
 

Duurzaam

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen Gebr. Van Liere. Zo zijn we actief betrokken bij de stichting Veldleeuwerik. Een initiatief van akkerbouwers en verwerkende bedrijven om samen de duurzame productie van akkerbouw te stimuleren. Wij sporen uientelers aan om zo bewust mogelijk om te gaan met onder meer de grond, bemesting en gewasbescherming. Wij willen zuinig omgaan met onze bronnen water, grond en lucht. Met onze kijk op duurzame teelt en stichting Veldleeuwerik blijft Gebr. Van Liere innoveren.